Scroll Top
Szpital
PRZYCHODNIE
DIAGNOSTYKA
infolinia

W celu pozyskania więcej informacji, rejestracji lub dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

AKTUALNOŚCI
PRoJEKTY

Logotypy RPO, budżet państwa
“Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków unijnych.”
Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.
znaki_strona_www
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”
Na realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, Minister przekazał
Realizatorowi środki publiczne w wysokości nieprzekraczającej kwoty (brutto) 650 000 zł
(słownie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Na podstawie:
1) programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”, finansowane z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 –
Programy polityki zdrowotnej,
2) uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 - 2030 (M.P. poz. 189, z późn. zm.),
3) art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt 6 i art. 115 ust. 1 pkt 1, art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) oraz w wyniku dokonanego przez Ministra wyboru oferty Realizatora w postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 10 Rady Ministrów
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030 (M. P. z 2022 r. poz. 814, z późn. zm.),