Scroll Top
Szpital
PRZYCHODNIE
DIAGNOSTYKA
infolinia

W celu pozyskania więcej informacji, rejestracji lub dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

 

AKTUALNOŚCI
PRoJEKTY

znaki_strona_www
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”
Na realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, Minister przekazał
Realizatorowi środki publiczne w wysokości nieprzekraczającej kwoty (brutto) 650 000 zł
(słownie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Na podstawie:
1) programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”, finansowane z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 –
Programy polityki zdrowotnej,
2) uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 - 2030 (M.P. poz. 189, z późn. zm.),
3) art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt 6 i art. 115 ust. 1 pkt 1, art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) oraz w wyniku dokonanego przez Ministra wyboru oferty Realizatora w postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 10 Rady Ministrów
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030 (M. P. z 2022 r. poz. 814, z późn. zm.),
logotypy-rpo
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”
Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z projektem pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanym przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur administracyjnych oraz wytężonej pracy naszego Działu Zamówień Publicznych możemy Państwu z dumą zaprezentować najnowszy sprzęt stanowiący wyposażenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie:

– Aparat RTG dwudetektorowy z zawieszeniem sufitowym Discovery XR656 HD (w zakresie postępowania zawierały się również prace związane z instalacją i montażem aparatu – prace adaptacyjne)
– Defibrylator MEDIANA Co. Ltd. D700
– Aparat do znieczulania CARESTATION 620 A1 z kardiomonitorem CARESCAPE B125M
– Kardiomonitory Bistos Co. Ltd. BT770 – 2 szt.
– Kardiomonitory Bistos Co. Ltd. BT780. – 2 szt.
Kwota dofinansowania: 1 409 788,32 PLN