Scroll Top

Statut

UCHWAŁA Nr LXXI/452/2023

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 i z 2023 r., poz. 572 ) uchwala się, co następuje:

 • 1 .Ogłasza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, w formie obwieszczenia Rady Powiatu Węgrowskiego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2.Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Węgrowskiego.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do

UCHWAŁY Nr LXXI/452./2023 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 19 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 i z 2023 r., poz. 572) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie nadanego Uchwałą nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. (tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 14 kwietnia 2023 r., poz. 4736) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LXVII/426/2023 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 5 lipca 2023 r., poz. 7920).

 

Załącznik do OBWIESZCZENIA RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 19 października 2023 r.

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WĘGROWIE

 

 1. Postanowienia ogólne
 • 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, zwany w dalszej treści statutu „Zakładem” został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 62 /98 Wojewody Siedleckiego z dnia 9 lipca 1998r„ w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061507, działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, poz. 1629 i poz. 2219, z 2019 r., poz. 492, poz. 730 i poz. 959) oraz przepisów wykonawczych,
 2. Niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa.
 • 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie posiada osobowość prawną.
 • 3. Podmiotem tworzącym Zakładu jest Powiat Węgrowski.
 • 4. 1. Zakład używa pełnej nazwy w brzmieniu „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie”.
 1. Zakład może używać nazwy skróconej w brzmieniu „SPZOZ w Węgrowie”.
 • 5.1. Siedzibą Zakładu jest miasto Węgrów.
 1. Terenem działania zakładu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Powiat Węgrowski.
 2. Cele i zadania Zakładu
 • 6. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i wykonujących zawód medyczny.
 • 7.1. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
 • profilaktyka i oświata zdrowotna, zapobieganie chorobom i urazom;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu

i poprawie zdrowia;

 • rozpoznawanie i leczenie chorób;
 • rehabilitacja, zapobieganie niepełnosprawności;
 • pomoc doraźna;
 • medycyna pracy;
 • wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.
 1. Zakład prowadzi ponadto wyodrębnioną działalność gospodarczą inną niż działalność leczniczą w zakresie:
 • dzierżawy nieruchomości gruntowych, najmu/ dzierżawy budynków, pomieszczeń, aparatury i sprzętu;
 • handlu;
 • gastronomii;
 • gospodarki mieszkaniowej;
 • przewozu rzeczy i osób;
 • transportu sanitarnego.
 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami zlecającymi nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.
 • Struktura organizacyjna Zakładu
 • 8. W skład Zakładu wchodzą następujące zakłady lecznicze:
 1. Szpital Powiatowy im. Hrabiego Stanisława Łubieńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne[1]:
 • Szpital Powiatowy im. Hrabiego Stanisława Łubieńskiego, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne[2]:
 1. Oddział Chorób Wewnętrznych (Oddział Internistyczno-Kardiologiczny)

– 43 łóżka w tym 2 intensywnego nadzoru kardiologicznego, 2 intensywnej opieki medycznej,

 1. Oddział Chirurgiczny Ogólny – 40 łóżek w tym 2 intensywnej opieki medycznej,
 2. Oddział Pediatryczny – 19 łóżek w tym 2 intensywnej opieki medycznej,
 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 41 łóżek w tym 3 intensywnej opieki medycznej,
 4. Oddział Neonatologiczny – 15 łóżek w tym dla noworodków 9, inkubatory 6,
 5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 4 łóżka w tym 4 intensywnej opieki medycznej,
 6. Blok Operacyjny,
 7. Izba Przyjęć Szpitala,
 8. Apteka Szpitalna,
 9. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium),
 10. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG),
 11. Pracownia USG,

ł) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Mammografia),

mjPracownia Tomografii Komputerowej,

 1. n) Pracownia Endoskopii,
 2. o) Pracownia Prób Wysiłkowych i HOLTERA,
 3. p) Pracownia EKG,
 4. r) Dział Żywności, Żywienia, przedmiotów użytku,
 5. s) Bank Krwi,
 6. t) Sterylizatomia,
 7. u) (uchylona),
 8. Prosektorium,
 9. w) Sala Porodowa,
 10. z) Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 11. Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Lekarza POZ,
 2. Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
 3. Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,
 4. Gabinety Medycyny Szkolnej:

-Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie,

-1 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie;

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,
 1. Poradnia Alergologiczna,
 2. Poradnia Endokrynologiczna,
 3. Poradnia Kardiologiczna,
 4. Poradnia Medycyny Pracy,
 5. Poradnia Neurologiczna,
 6. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
 7. Poradnia Reumatologiczna,
 8. Poradnia Neonatologiczna,

ł) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

 1. Szkoła Rodzenia,
 2. Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 3. Poradnia Okulistyczna,
 4. Poradnia Urologiczna,
 5. r) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 6. s) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

ś) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,

 1. t) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 2. u) (uchylona),
 3. (uchylona),
 4. w) Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
 5. Poradnia Protetyki Stomatologicznej dla dzieci,
 6. y) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG),
 7. z) Pracownia EKG,
 8. za) Poradnia Diabetologiczna,
 9. zb) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ – Transport Sanitarny w ramach poz,
 10. zc) Poradnia Onkologiczna,
 11. zd) Punkt Szczepień,
 12. ze) Gabinet Zabiegowy,
 13. zf) Poradnia (Gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 14. zg) (uchylona),
 15. zh) (uchylona),
 16. zi) (uchylona),
 17. zj) Dział (pracownia ) fizjoterapii,
 18. zk) Gabinet Medycyny Szkolnej,
 19. zl) Zespół transportu sanitarnego,

zł) Punkt pobrań materiałów do badań,

 1. zm) Poradnia Chorób Metabolicznych,
 2. zn) (uchylona),
 3. zo) Gabinet diagnostyczno -zabiegowy – poradnie specjalistyczne,
 4. zp) Gabinet diagnostyczno -zabiegowy Poradnia Okulistyczna,
 5. zr) Gabinet diagnostyczno -zabiegowy poradnie specjalistyczne,
 6. zs) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradnia Ginekologiczne -Położnicza,
 7. zt) (uchylona),
 8. zu) Pracownia USG,
 9. zw) (uchylona),
 10. zz) Poradnia Stomatologiczna,

zza)   Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,

zzb)   Poradnia Chorób Wewnętrznych,

zzc)    Poradnia Pediatryczna;

 • Przychodnia Rejonowa w Łochowie, w skład której wchodzą następujące

komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Lekarza POZ,
 2. Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
 3. Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,
 4. Gabinety Medycyny Szkolnej,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie,
 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 2. (uchylona),
 3. Poradnia Ginekologiczna-Położnicza,
 4. Poradnia Stomatologiczna,
 5. Punkt pobrań materiałów do badań,
 6. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG),
 7. Pracownia EKG,
 8. Punkt Szczepień,

ł) Gabinet Zabiegowy,

 1. Poradnia (Gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 2. (uchylona),
 3. (uchylona),
 4. (uchylona),
 5. r) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ – transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej,
 6. s) Dział (pracownia) fizjoterapii,
 7. t) Gabinet Medycyny Szkolnej,
 8. u) Gabinet Medycyny Szkolnej – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie,
 9. Gabinet Medycyny Szkolnej – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem,
 10. w) (uchylony),
 11. z) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – poradnie specjalistyczne,
 12. za) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradnia Ginekologiczne -Położnicza,
 13. zb) Pracownia USG,
 14. zc) (uchylona);
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce – Filia Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Węgrowie w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia Lekarza POZ,
 2. Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
 3. Poradnia Stomatologiczna,
 4. Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,
 5. Punkt Szczepień,
 6. Gabinet Zabiegowy,
 7. Gabinet Medycyny Szkolnej;
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku – Filia Przychodni Rejonowej w Łochowie w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia Lekarza POZ,
 2. Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
 3. Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,
 4. Poradnia Stomatologiczna,
 5. Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,
 6. Punkt Szczepień,
 7. Gabinet Zabiegowy,
 8. Gabinet Medycyny Szkolnej – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku,
 9. Gabinet Medycyny Szkolnej;
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkowie – Filia Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Węgrowie w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia Lekarza POZ,
 2. Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,
 3. Poradnia Stomatologiczna,
 4. Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,
 5. Punkt Szczepień,
 6. Gabinet Zabiegowy,
 7. Gabinet Medycyny Szkolnej;
 • Przychodnia Stomatologiczna w Korytnicy:
 1. Poradnia Stomatologiczna,
 2. Poradnia Stomatologiczna dla dzieci;
 • Dział Pomocy Doraźnej w Węgrowie:
 1. Zespół wyjazdowy wypadkowy
 2. Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy,
 3. (uchylona);
 • Dział Pomocy Doraźnej w Łochowie:
 1. Zespół wyjazdowy podstawowy,
 2. Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy.
 • [3] Przychodnia Miejska w Kosowie Lackim – Filia Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Węgrowie w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia Lekarza POZ,
 2. Poradnia pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
 3. Poradnia położnej środowiskowej – rodzinnej,
 4. Gabinet medycyny szkolnej,
 5. Punkt szczepień,
 6. Gabinet zabiegowy,
 7. Punkt pobrań materiałów do badań,
 8. Pracownia EKG.
 • 9. Szczegółowe zadania, sposób i warunki udzielania świadczeń, organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Zakładu, wymienionych w §8 Statutu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.
 1. Organy Zakładu
 • 10. Organami Zakładu są:
 • Dyrektor;
 • Rada Społeczna.
 • 11.1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor Zakładu.
 1. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor Zakładu jest przełożonym pracowników Zakładu.
 • 12. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
 • Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
 • Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych.
 • Ordynatorów i Koordynatorów Oddziałów.
 • Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych.
 • Naczelnej pielęgniarki.
 • Głównego księgowego.
 • Kierowników sekcji i działów:
 1. Dział Kadr,
 2. Dział Finansowo-Księgowy,
 3. Sekcji Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych,
 4. Dział Organizacji Świadczeń Medycznych, Marketingu i Sprzedaży,
 5. Stanowiska ds. Eksploatacji
 6. Samodzielnych stanowisk pracy:
 7. Radcy Prawnego,
 8. Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 9. Inspektor ds. P/pożarowych,
 10. Inspektora ds. Obronnych i Obrony Cywilnej,
 11. Pielęgniarki epidemiologicznej,
 12. Kapelana szpitalnego
 13. Administrator systemów Informatycznych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 14. Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
 15. Inspektora ds. Zamówień Publicznych
 16. Inspektora ds. Zaopatrzenia
 17. Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • 13. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.
 • 13a l.Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 1. Na wniosek podmiotu tworzącego lub Dyrektora Zakładu Rada Społeczna może zajmować stanowisko także w innych sprawach nie wymienionych w 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • 14. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i kończy się z dniem powołania przez Radę Powiatu Węgrowskiego nowego składu Rady, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od daty przeprowadzenia wyborów do samorządu powiatowego.
 1. W przypadku skrócenia lub wydłużenia kadencji Rady Powiatu Węgrowskiego kadencja Rady Społecznej ulega odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu.
 2. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może być odwołany przez organ, który go powołał w przypadku:
 • rezygnacji z pełnionej funkcji,
 • odwołania przez organ desygnujący,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego,
 • podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.
 1. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa w przypadku śmierci członka.
 2. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn określonych ust.3 pkt 1,3,4 i 5 występuje Przewodniczący Rady.
 • 15. Szczegółowe zasady działania Rady Społecznej określa Regulamin Organizacyjny Rady Społecznej zatwierdzony przez Radę Powiatu Węgrowskiego.
 1. Gospodarka finansowa
 • 16.1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
 2. Postanowienia końcowe
 • 17. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

[1]  Brzmienie zmienione na mocy § 1 pkt 1) Uchwały Nr LXVII/426/2023 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r„ poz. 7920)

[2]  Brzmienie zmienione na mocy § 1 pkt 2) Uchwały Nr LXVII/426/2023 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r., poz. 7920)

[3]   Dodany na mocy § 1 pkt 3) Uchwały Nr LXVII/426/2023 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r., poz. 7920)