Scroll Top

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023r. poz. 1545) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie zarządza, co następuje:

 

  1. Określa się wysokość opłaty za:
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej w wysokości 0,49zł(słownie: czterdzieści dziewięć groszy).
  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej w wysokości 14,00zł(słownie: czternaście złotych).
  • udostępnienie dokumentacji medyczne na informatycznym nośniku danych w wysokości 2,80 zł ( słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy).

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1listopada 2023r.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 30 maja 2017r. w sprawie określenia maksymalnej opłaty za jedna stronę dokumentacji medycznej.