Scroll Top

Dla pacjenta

Prawa pacjenta

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo pacjenta do informacji
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Prawo pacjenta do dostępu dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Podstawa prawna : Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008r.( Dz.U. z dnia 31 marca 2009r.)

 

TRANSPORT SANITARNY

Transport sanitarny na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

A. Transport sanitarny bezpłatny

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadkach:

1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe;

2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia)

W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

 

B. Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych

Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych

2. chorób nowotworowych

3. chorób oczu

4. chorób przemiany materii

5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania

6. chorób skóry i tkanki podskórnej

7. chorób układu krążenia

8. chorób układu moczowo-płciowego

9. chorób układu nerwowego

10. chorób układu oddechowego

11. chorób układu ruchu

12. chorób układu trawiennego

13. chorób układu wydzielania wewnętrznego

14. chorób zakaźnych i pasożytniczych

15. urazów i zatruć

16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Powyższe oznacza, że transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych przy jednoczesnym spełnieniu trzech warunków:

1. zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

2. uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

3. o ile osoba cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu.

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny.

 

ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Pacjent ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną i zatrudnionego w niej lekarza.
W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Ze skierowaniem

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.
Skierowaniem do lekarza specjalisty NIE jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

Bez skierowania

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
ginekologa i położnika,
onkologa,
okulisty,
psychiatry,
dentysty,
dermatologa,
wenerologa.
Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać: osoby chore na gruźlicę; zakażone wirusem HIV;inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci; cywilne niewidome ofiary działań wojennych; osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego; uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Kierowanie do innego specjalisty

Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. W przypadku kierowania pacjenta z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki wszystkich dostępnych badań.

Dokumenty wymagane do specjalisty:

1) Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie,

2) Dokument potwierdzający tożsamość ( np. dowód osobisty, paszport)

3) Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (o ile jest wymagane),

Dokumenty wymagane do lekarza POZ:

1) Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie,

2) U dzieci dokument potwierdzający ubezpieczenie rodziców

3) Dokument potwierdzający tożsamość ( np. dowód osobisty, paszport)

Dokumenty wymagane do zapisu na listę lekarza POZ:

Deklaracja wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej (załącznik pdf)